26-29th, October, 2017, Shanghai

HOME COMMITTEE & ADVISOR BOARD TOPICS ABSTRACT SUBMISSION SPEAKERS REGISTRATION VENUEA ACCOMMODATION PROGRAM SPONSORS SOCIAL EVENTS CONTACT

合照下载请点击:

/Photo.jpg

 

会议通知在线下载:

/Announcement.pdf

 

Origanizing Committee

Origanizing Committee

Chair

Minghong  Wu

Executive chair

Yong Wang, Hao Liu, Wei Luo, Wei Li

Members

Jianping Yang, Shulei Chou, Hongjin Fan, Jianmin Ma, Yan Yu, Qiang Zhang, Siqi Si, Jian Liu, Dawei Wang, Lifang Jiao, Shaojun Guo, Shuangyin Wang, Liang Zhou etc.

International Advisor Board

Co-Chair

Shi Xue Dou & Zhonglin Wang

Members

Dongyuan Zhao, Liquan Chen, Hua Kun Liu, Lei Jiang, Huiming Cheng, Jiujun Zhang, Shizhang Qiao, Guoxiu Wang, Jun Chen